طبق دستور وزارت محترم صنعت و معدن تحویل تمامی خودرو های این مجموعه به صورت فوری بوده و به هیچ عنوان تحویل مدت دار صورت نمیگیرد

🇮🇷 تماس با واحد مشاوره فروش ایران 🇮🇷

🇦🇪 تماس با واحد مشاوره فروش امارات متحده عربی 🇦🇪