طبق دستور وزارت محترم صنعت و معدن تحویل تمامی خودرو های این مجموعه به صورت فوری بوده و به هیچ عنوان تحویل مدت دار صورت نمیگیرد

تماس با واحد مشاوره فروش