طبق دستور وزارت محترم صنعت و معدن در این شرکت پیش فروش خودرو و تحویل مدت دار صورت نمی گیرد.

بدینوسیله شرکت سپند خودرو آریا اعلام مینماید که تنها شعب و آدرس های اعلامی در این سایت ، شعب قانونی سپند خودرو بوده و این شرکت هرگونه ارتباط و تعهد در قبال شرکتهای در زمینه فروش مدت دار و تحویل غیر فوری را تکذیب مینماید.

 

تماس سپند خودرو